Kết quả
Thứ Ba, 17 Tháng Chín 2019
Ván Bài: 214
Điểm Đầu Tiên
Điểm Thứ Hai
Điểm Thứ Ba
Thứ Hai, 16 Tháng Chín 2019
Ván Bài: 213
Điểm Đầu Tiên
Điểm Thứ Hai
Điểm Thứ Ba
Chủ Nhật, 15 Tháng Chín 2019
Ván Bài: 212
Điểm Đầu Tiên
Điểm Thứ Hai
Điểm Thứ Ba
Thứ Bảy, 14 Tháng Chín 2019
Ván Bài: 211
Điểm Đầu Tiên
Điểm Thứ Hai
Điểm Thứ Ba
Thứ Sáu, 13 Tháng Chín 2019
Ván Bài: 210
Điểm Đầu Tiên
Điểm Thứ Hai
Điểm Thứ Ba
Thứ Năm, 12 Tháng Chín 2019
Ván Bài: 209
Điểm Đầu Tiên
Điểm Thứ Hai
Điểm Thứ Ba
1
2
3
4
5
>
>>